Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze: konferencja naukowa @ Instytut Teatru i Sztuki Mediów UAM w Poznaniu, Poznań [19 czerwca]

Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze: konferencja naukowa


201
19
czerwca
09:30 - 17:45

 Strona wydarzenia
Instytut Teatru i Sztuki Mediów UAM w Poznaniu
ul. Fredry 10 tel. 829 45 32, 61-701 Poznan, Poland
Konferencja naukowa: Kolektywy teatralne, artystyczne i badawcze
W ramach Festiwal Malta


↓ for English scroll down ↓↓↓


Kiedy: 19 czerwca (wtorek), w ramach festiwalu Malta 2018, godz. 9.30 – 17.45.
Gdzie: Poznań, Collegium Maius, ul. Fredry 10, sala 119 (1 piętro)
Organizatorzy: Stanisław Godlewski, prof. UAM dr hab. Ewa Guderian-Czaplińska i dr Agata Siwiak z Zakładu Teatru (Instytut Teatru i Sztuki Mediów WFPiK UAM)
Instytucje: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Malta Festival

Idea: Jan Lauwers w próbach nazwania środowiska pracy swojego zespołu wymyślił termin „Needlapb” – miał on ujmować „potrzebę [stworzenia] laboratorium (ang. need lab), czyli chęć eksperymentowania i przekraczania granic łączącą się z potrzebą intymności i opieki (ang. lap)” [Nie widzę piękna…, s. 23], co było uściśleniem, po latach pracy, pierwotnego zawołania, które dało nazwę teatrowi: potrzebuję towarzystwa! Wielu krytyków i obserwatorów Needcompany pisało o tym, że współpracownicy Lauwersa dobierani są przezeń starannie i emocjonalnie, co wcale się nie wyklucza, ponieważ reżyser „musi ich pokochać”, żeby móc razem z nimi tworzyć. Needcompany określany jest czasem jako modelowy zespół „kolektywny”, tymczasem jednak w przywołanych opisach widać wyraźną strukturę – lidera i resztę. „Kolektyw” jednak w tym przypadku odnosi się nie tyle do struktury zespołu (skądinąd próbę uprawiania sztuki „bez lidera” Lauwers przeszedł już wcześniej i uznał ten etap za podobny do gry „dzieciaków tworzących grupę rockową”), ile do sposobu pracy, ponieważ Lauwers po pierwsze: konsekwentnie zaprasza artystów z różnych obszarów sztuki, a po drugie: działa dzięki systemowi grantów. Te dwa aspekty – różnorodność kompetencji twórców pracujących wspólnie oraz pozainstytucjonalne usytuowanie zespołu – wydały nam się interesującymi punktami wyjścia dla dyskusji o współczesnych kolektywach twórczych.
Chcielibyśmy więc zaprosić do namysłu nad kwestiami „kolektywności” w teatrze, działaniach artystycznych i badawczych. Słownikowo termin „kolektyw” występuje jako synonim „zespołu”, ale nawet intuicyjnie czujemy, że to nie są te same gremia. Kolektyw – po latach zapomnienia – wrócił jako propozycja nowej organizacji, działającej na prawach innych niż zastane zasady instytucjonalne; może nawet wyrósł ze sprzeciwu wobec nich. Polskie kolektywy teatralne, których historię i współczesność warto ponownie prześledzić, pod pewnymi względami są podobne, ale akurat wyróżnione wyżej dwa aspekty zasadniczo je od siebie różnią: stosunek do instytucjonalności jest zmienny (oczywiste dążenie do stałego finansowania, a więc – w naszych, polskich warunkach – ostateczna zgoda na instytucjonalizację), podobnie jak skład grup i tryb pracy (działanie w kolektywie jako jedyne, lub jako jedno z wielu zatrudnień). Równie ciekawa byłaby próba spojrzenia na kolektywy powstające w obrębie instytucji: czy rozsadzają je od środka proponując inny model działania, czy zdolne są przekształcić/wzbogacić dotychczasowy tryb pracy? Wreszcie niezwykle ważna wydaje się ocena efektów działań kolektywów – zarówno w teatrze, jak i innych środowiskach artystycznych bądź badawczych – co wiąże się z pytaniem o potrzebę zawiązywania takich grup: cel można bowiem lokować w „wytworze” (spektaklu), którego nie sposób zrealizować w innych warunkach, ale także w stworzeniu nowego, przyjaznego, bezpiecznego (może też: niehierarchicznego, równościowego?) środowiska pracy, które – uwalniając od rozmaitych zależności – daje jednocześnie energię i twórczą wolność, a także buduje inny rodzaj jednostkowej odpowiedzialności i zaangażowania.
— PROGRAM KONFERENCJI

CZĘŚĆ PANELOWA

Panel 1 (godz. 9.30-11.00)
Jak to robią Flamandowie?
(panel w języku angielskim)

Goście: Joris Janssens (Kierownik działu badań i rozwoju / Kunstenpunt / Flanders Arts Institute), Jan Lauwers (reżyser, artysta wizualny / Needcompany), Lisaboa Houbrechts (reżyserka / Kuiperskaai)
Prowadzenie: dr Agata Siwiak (UAM), Katarzyna Tórz (programerka Malta Festival Poznań)

Panel 2: (godz. 11.30-13.00)
Jak to robią Polacy?

Goście: Justyna Sobczyk (pedagożka teatralna, reżyserka, współtwórczyni Teatru 21), Michał Borczuch (reżyser), Anna Smolar (reżyserka)
Prowadzenie: Stanisław Godlewski (UAM), dr Justyna Michalik (IS PAN)

Przerwa obiadowa (godz. 13.00-14.00)

CZĘŚĆ KONFERENCYJNA:
(godz. 14.00-17.45)
dr Piotr Morawski (UW): «Kolektyw i instytucja. Państwowy Teatr Ziemi Mazowieckiej»

dr Monika Kwaśniewska (UJ): «Praca w kolektywie z perspektywy aktorów»

Jakub Skrzywanek (AST): «Możliwości pracy kolektywnej na uczelni artystycznej»

prof. UAM dr hab. Agnieszka Jelewska i dr Michał Krawczak (UAM): «Kolektywy badawczo-artystyczne a nowa humanistyka»

dr Agata Siwiak (UAM): «Kolektywy inkluzyjne – ziemia niczyja»

Stanisław Godlewski (UAM), Zofia Smolarska (AT), Justyna Michalik (IS PAN), Małgorzata Jabłońska (UJ) międzyośrodkowy kolektyw badawczy: koncepcja i prowadzenie dyskusji podsumowującej w formule „stołu performatywnego”: «Kolektywy twórcze — strategie»

— Conference topic: Theater, art and research collectives
When: June 19 (Tuesday), as part of the Malta Festival 2018, at 09.30 — 18.00.
Where: Collegium Maius, Fredry str. 10, room 119 (1st floor);
Organizers: Stanisław Godlewski; prof. UAM Ewa Guderian-Czaplińska; Agata Siwiak, Ph.D., from the Theater Department (Institute of Theater and Media Art)
Institutions: Faculty of Polish and Classical Philology (Adam Mickiewicz University in Poznań) and Malta Festival
***
Idea: Jan Lauwers in his attempts to name the type of work of his team came up with the term «Needlapb» – it was supposed to capture the «need lab» (the desire to experiment and cross borders) bound with the need for intimacy and care (lap) ) "[Nie widzę piękna..., p. 23], which was a refinement, after years of work, the original call that gave the name to the theater: I need company! Many Needcompany critics and observers wrote that Lauwers' collaborators are chosen by him carefully and emotionally, which is not ruled out, because the director «must love them» in order to be able to work and create with them. Needcompany is sometimes shown as a model «collective» team, however, in the above-mentioned descriptions you can see a clear structure: the leader and the rest. The «collectiveness» in this case refers not so much to the structure of the team as for the way of the work, because Lauwers a) consistently invites artists from various areas of art, and b) the team works thanks to a system of grants. These two aspects – the diversity of competences of the creators working together and the non-institutional location of the team – seemed to us interesting starting points for the discussion about contemporary collectives.
We would like to invite you to reflect on the issues of «collectivity» in the theater, artistic and research activities. Glossary the term «collective» appears as a synonym of “team” or “band”, but even intuitively we feel that these are not the same structures. The collective – after years of oblivion – came back as a proposition of a new organization operating on rights other than the existing institutional principles; maybe even it grew out of opposition to them. Polish theater collectives, whose history and contemporaneity are worth re-examining, are similar in some respects, but the two aspects distinguished above are essentially different: the attitude to institution is changeable (obvious striving for permanent financing, and therefore – in our Polish conditions – final consent for institutionalization), as well as group composition and work mode (acting in the collective as the only one or as one of many employment). Equally interesting would be an attempt to look at the collectives arising within the institution: do they burst them from the inside by proposing a different model of action, or are they able to transform / enrich the current mode of work? Finally, it seems extremely important to assess the effects of collectives – both in the theater and other artistic or research environments – which is connected with the question about the need to establish such groups: the goal can be located in a “product” (spectacle, project) that can’t be realized in other conditions, but also just in the creation of a new, friendly, safe (perhaps also non-hierarchical, equality?) working environment that – freeing from various dependencies – simultaneously provides energy and creative freedom, and builds a different type of individual responsibility and commitment.

***
Plan: (a one-day conference, consisting of two parts: panels’ part and lectures’ part, both open to discussions).

The PANELS’ PART
1st panel (9.30 am-11.00 am)
Guests:
Jan Lauwers (theatre director, visual artist / Needcompany), Lisaboa Houbrechts (theatre director / Kuiperskaai), Joris Janssens (Head of Research & Development – Kunstenpunt / Flanders Arts Institute);
Host: Agata Siwiak, Ph. D. (Adam Mickiewicz University in Poznań), Katarzyna Tórz (Malta Festival Poznań, programmer)

2nd panel (11.30-01.00)
Guests:
Justyna Sobczyk (theatre pedagogue and theatre director; co-creator of Theater 21), Michał Borczuch (theatre and film director), Anna Smolar (theatre director);
Host: Justyna Michalik, Ph.D. (The Institute of Art, Polish Academy of Sciences), Stanisław Godlewski (Adam Mickiewicz University in Poznań)

The CONFERENCE PART:
Conference presentations (between 2 pm and 6 pm)
Lectures:

Piotr Morawski, Ph. D. (Warsaw University): Collective and institution. Teatr Ziemi Mazowieckiej

Monika Kwaśniewska, Ph. D. (Jagiellonian University in Kraków): Theater and work in a collective from the perspective of actors

Jakub Skrzywanek (Academy of Theatre Arts in Kraków): Possibilities of collective work at an art school

Prof. Agnieszka Jelewska and Michał Krawczak, Ph.D.: Research and artistic collectives and the new humanities

Agata Siwiak, Ph.D. (Adam Mickiewicz University in Poznań): Inclusive collectives. No man’s land.

Stanisław Godlewski (Adam Mickiewicz University in Poznań), Zofia Smolarska (The Theatre Academy in Warsaw), Justyna Michalik (The Institute of Art, Polish Academy of Sciences), Ph.D., Małgorzata Jabłońska (Jagiellonian University in Kraków): Research collective — the concept and conducting a summary discussion in the formula of the «performative table»: Creative Collective — strategies.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Poznaniu :

3 Bieg Niepodległości .pl - BIEG 100-lecia 2018
3 Bieg Niepodległości .pl - BIEG 100-lecia 2018
Bieg Niepodległości .pl - BIEG 100-lecia 2018
Noc Naukowców Poznań
Noc Naukowców Poznań
Poznan, Poland
Wykład otwarty o złości i poczuciu winy
Wykład otwarty o złości i poczuciu winy
Księgarnia "z Bajki"
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Poznań
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Poznań
Hala widowiskowo-sportowa Arena
Rzucanie stolcem w przechodniow
Rzucanie stolcem w przechodniow
Ratusz w Poznaniu
Tribute to / Poznań
Tribute to / Poznań
Hala widowiskowo-sportowa Arena
Guzior + ReTo / 1.12 / U Bazyla, Poznań
Guzior + ReTo / 1.12 / U Bazyla, Poznań
Klub u Bazyla