Pawilon Otwarty: Perpetuum Mobile @ Pawilon, Poznań [30 czerwca]

Pawilon Otwarty: Perpetuum Mobile


104
30
czerwca
18:00 - 23:00

 Strona wydarzenia
Pawilon
ul. Ewangelicka 1, 61-856 Poznan, Poland
| English below |
— Program wydarzenia:
— 18:00 — «Perpetuum Mobile» — Otwarcie wystawy
— Wszyscy pamiętamy, jak kilka lat temu na Ukrainie wydarzyło się coś bardzo dziwnego. Te dziwne wydarzenia rzutowały na rzeczywistość mieszkańców tego kraju na różne sposoby. Jednym z nich było pojawienie się dziwnego stworzenia, które pewnego dnia wypełzło z cerkwi albo akademii sztuk pięknych, prawdopodobnie mutanta, opisywanego przez świadków jako wija. Przy czym nie chodzi o zwyczajnego wija zaliczanego do którejś z gromad: pareczników, drobnonogów, skąponogów i dwuparców. Osoby, które się z nim zetknęły zdecydowanie mają na myśli wija znanego z ukraińskiego, ludowego podania, pięknie opisanego w opowiadaniu Mikołaja Gogola. W ostatnich latach wij zaczął się pojawiać na terenach polski w towarzystwie lokalnych bestii. Co najgorsze, monstrom tym nieobca jest najnowsza technologia. Zręcznie posługują się nie tylko montażem filmowym, zaawansowaną obróbką dźwięku, dziwnymi obiektami ale również technologią rzeczywistości wirtualnej, w której więżą i torturują swoje ofiary aż do świtu.
— Tekst: Bartosz Zaskórski/Mchy i Porosty
Magdalena Lazar
Michał Lenda
Anna Sztwiertnia
Aleksander Sovtysik
— 18:30 — «Obiecali nam dyskotekę czyli najntiswave'owe voguowanie'» —

Podczas performatywnego wykładu tytułowa obietnica dyskoteki będzie mogła osiągnąć właściwie dwa alternatywne rozwiązania. Pierwsze z nich to szampańska zabawa z post-sowieckim sznytem do białego rana, podczas której można poprzymierzać dizajnerskie szmatki, poopowiadać sobie o turystycznych podróżach na Wschód albo inspiracjach Vetements i Goshą Rubchinskiym. Druga alternatywa to zupełna odwrotność ﹣ totalne zniszczenie, ruski szampan, społeczno-kulturowy hardkor byłych obszarów Związku Radzieckiego, podróby Gucci i Louis Vuitton z bazaru. Albo tak, albo tak − czarno-biało czyli tak jak lubimy najbardziej. A może jednak jest coś pomiędzy? Na przykład cała skala odcieni szarości, która ﹣ jak się okazuje ﹣ wzbudza niemałe kontrowersje, jeśli umieścić ją na premierowej okładce poczytnego czasopisma, które reprezentuje zachodni luksus?

Katarzyna Oczkowska ﹣teoretyczka i krytyczka sztuki, niezależna kuratorka. Obecnie w swoich działaniach skupia się na projektach z pogranicza sztuk wizualnych, teatru, performansu.
— 20:00 — Poly Chain live
Poly Chain to muzyczny projekt pochodzącej z Kijowa i mieszkającej w Warszawie ukraińskiej projektantki graficznej Sashy Zakrevskiej, której debiutancki album „Music For Candy Shops” ukazał się w ubiegłym roku nakładem oficyny Transatlantyk. Od niedawna Sasha jest również aktywna jako DJ-ka.
— 21:00 — Bartosz Zaskórski/Mchy i Porosty live
Bartosz Zaskórski/Mchy i Porosty — artysta i producent, rysunki oraz instalacje którego są już od kilku lat obecne zarówno w galeriach sztuki jak i na okładkach płyt czołowych polskich producentów. Jako Mchy i Porosty tworzy ekscentryczną i melancholijną muzykę taneczną dryfującą od abstrakcyjnych i hipnagogicznych brzmień po błogie melodie house. W zeszłym roku wydał dwie płyty na Recognition Records i Brutaż, a w kwietniu tego roku odwiedził Ukrainę gdzie zagrał na ATOM festival w Żytomierzu oraz Hamselyt festival w Tarnopolu.
— 22:00 — Aleksander Sovtysik live
— Pochodzący z Ukrainy artysta mieszkający w Krakowie. Tworzy spirytualistyczne obiekty, obrazy i eksperymentalną muzykę taneczną. Posługuje się materiałami z recyklingu, found-footage.
Perpetuum Mobile to projekt, który powstał w 2017 roku. Jest realizowany przez młodych polskich i ukraińskich artystów oraz muzyków mieszkających w Krakowie. To przedsięwzięcie jest platformą do promowania muzyki elektronicznej i młodych, niszowych twórców szeroko pojętej sztuki współczesnej: wizualnej, audiowizualnej, wirtualnej rzeczywistości itp. Istotę tego projektu stanowi promowanie kultury i sztuki za sprawą silnej integracji i współpracy między Polską a Ukrainą.

Nadrzędnym celem wydarzenia Perpetuum Mobile: Pawilon Otwarty jest wymiana kulturowa pomiędzy środowiskami młodych twórców z Polski i Ukrainy. Współpraca międzynarodowa, która jest bazą całego przedsięwzięcia ma ogromny potencjał a wydarzenia kulturalne dają możliwość pokonywania barier i integrację. Zaplanowane działania dają niezbędną przestrzeń do wypowiedzi — zarówno dla twórców jak i odbiorców sztuki. Projekt pokazuje społeczeństwu, że integracja przez sztukę i rozrywkę jest skutecznym elementem budowania kultury, poszerza horyzonty, uczy tolerancji i współpracy.

— Wstęp wolny.

— Event program:
— 18:00 — «Perpetuum Mobile» — Opening of the exhibition
— We all remember how something very strange happened in Ukraine a few years ago. These weird events have affected the reality of the inhabitants of this country in various ways. One of them was the appearance of a strange creature, which one day came out of the church or the Academy of Fine Arts, probably a mutant, described by witnesses as a pendulum, Wija. At the same time, it is not about an ordinary wija that belongs to one of the classes: centipedes, symphyles, pauropodas and millipedes. The people who they had an contact with him, definitely mean the Wij, known from Ukrainian folklore, beautifully described in the story of Mikołaj Gogol. In recent years Wij began to appear in the Polish territories in the company of local beasts. Worst of all, this monster is familiar with the latest technology. They skillfully use not only film editing, advanced sound processing, strange objects but also virtual reality technology, in which they rope and torture their victims until sunrise.
— Text: Bartosz Zaskórski
— Magdalena Lazar
Michał Lenda
Anna Sztwiertnia
Alexander Sovtysik
— 18:30 — «They promised us a discotheque i.e. ninetieswave vogueing'» —

During a performative lecture, the title promise of a discotheque will achieve two alternative solutions. The first of them is a champagne game with post-Soviet style until dawn, during which you can try on designer clothes, talk about tourist trips to the East or inspirations of Vetements and Gosha Rubchinskiy. The second alternative is the complete reverse — total destruction, Russian champagne, the socio-cultural hardcore of the former Soviet Union, fake Gucci and Louis Vuitton from the bazaar. Either this or that — black or white, the way we like the most. Or maybe there is something in between? For example, the entire scale of shades of gray, which — as it turns out — arouses considerable controversy, if you put it on the premiere cover of a popular magazine that represents Western luxury?

Katarzyna Oczkowska — theorist and art critic, an independent curator. Currently, in her activities she focuses on projects on the edge of of visual arts, theater and performance.
— 20:00 — Poly Chain live
— Poly Chain is a musical project of Ukrainian graphic designer Sasha Zakrevska who lives in Warsaw, whose debut album «Music For Candy Shops» was released last year by the Transatlantyk Records. Recently Sasha is also active as a DJ.
— 21:00 — Bartosz Zaskórski live
— Bartosz Zaskórski / Mchy i Porosty — an artist and music producer, whose drawings and installations have been present for several years both in art galleries and on the album covers of Polish producers. As Mchy i Porosty, he creates eccentric and melancholic dance music drifting from abstract and hypnagogic sounds to blissful house melodies. Last year, he released two albums on Recognition Records and Brutaż, and in April this year he visited Ukraine, where he played at the ATOM festival in Zhytomyr and Hamselyt festival in Tarnopol.
— 22:00 — Aleksander Sovtysik live
— A Ukrainian artist living in Krakow. He creates spiritual objects, paintings and experimental dance music. He uses recycled and found-footage materials.
— Perpetuum Mobile is a project that was created in 2017. It is made by young Polish and Ukrainian artists and musicians living in Krakow. This label is a platform to promote electronic music and young independent creators of broadly understood contemporary art: visual, audiovisual, virtual reality, etc. The essence of this project is to promote culture and art through strong integration and cooperation between Poland and Ukraine.

The goal of Perpetuum Mobile: Pawilon Otwarty is a cultural exchange between young artists from Poland and Ukraine. International cooperation, which is the basis of the entire undertaking, has enormous potential and cultural events give the opportunity to overcome barriers and integration. Our events give the necessary space for expression — both for creators and recipients of art. The project shows the society that integration through art and entertainment is an effective element of building culture, broadening horizons, teaching tolerance and cooperation.

— Free entrance.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Nadchodzące wydarzenia @ Pawilon:

Nabór projektów: Pawilon Otwarty / Działaj W Przestrzeni 2
Nabór projektów: Pawilon Otwarty / Działaj W Przestrzeni 2
Pawilon
Koncert #306 Jozef Van Wissem, A-Sun Amissa
Koncert #306 Jozef Van Wissem, A-Sun Amissa
Pawilon
Pawilon Otwarty | ONE ALBO X SCEN Z ŻYCIA
Pawilon Otwarty | ONE ALBO X SCEN Z ŻYCIA
Pawilon

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Poznaniu :

3 Bieg Niepodległości .pl - BIEG 100-lecia 2018
3 Bieg Niepodległości .pl - BIEG 100-lecia 2018
Bieg Niepodległości .pl - BIEG 100-lecia 2018
Noc Naukowców Poznań
Noc Naukowców Poznań
Poznan, Poland
Wykład otwarty o złości i poczuciu winy
Wykład otwarty o złości i poczuciu winy
Księgarnia "z Bajki"
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Poznań
Dawid Podsiadło • Małomiasteczkowa Trasa • Poznań
Hala widowiskowo-sportowa Arena
Rzucanie stolcem w przechodniow
Rzucanie stolcem w przechodniow
Ratusz w Poznaniu
Tribute to / Poznań
Tribute to / Poznań
Hala widowiskowo-sportowa Arena
Guzior + ReTo / 1.12 / U Bazyla, Poznań
Guzior + ReTo / 1.12 / U Bazyla, Poznań
Klub u Bazyla